Ahmet Davutoğlu sakın bir kenara çekilmesin…

Ahmet Davutoğlu sakın bir kenara çekilmesin…

Ahmet Davutoğlu sakın bir kenara çekilmesin...

Ahmet Davutoğlu’nun Türkiye’nin 2023 hedefine kilitlenmiş bir lider olması çok önemli.


Ahmet Davutuğlu başbakanlığı bıraktıktan sonra sakın bir kenara çekilmesin. Kendisi çok değerli bir devlet adamı, oldukça da tecrübeli. Herşeyden önce de son derece samimi bir Müslüman. Hem Türkiye’nin, hem de İslam aleminin bulunduğu bu zulüm ortamından kurtulmasını istediği ve bu yönde çabaladığı çok açık.

Ahmet Davutoğlubaşbakanlığı bıraktıktan sonra yurtdışındaki Müslümanları birleştirmek için yurt dışı seyahatlerine başlamalı. Yurt dışında farklı mezhepleri, Şiileri, Sunnileri, Vahabileri, Alevileri, hepsini bir araya toplasın. Yemekli toplantılar yapsın. Ortadoğu’da sürekli kan dökülürken Müslümanlar için en acil yapılması gereken tüm Müslümanların birlik olmasını sağlamak ve Müslümanlar arasında sürekli ayrılık çıkaran münafıklara geçit vermemek.

Sayın Davutoğlu’nun bu Müslümanları tek bir çatı altında birleştirme, aradaki küskünlükleri yok etme, hepimizin kardeş olduğunu aşılama görevi çok önemli ve hayırlı bir görevdir. Türk hükümeti de Sayın Davutoğlu’nu bu çalışmalarında her yönden desteklemelidir. Sayın Davutoğlu’ndan hiç vakit kaybetmeden hem Ortadoğu’da, hem Avrupa’daa cemaatleri birleştirici çalışmalar yapmasını bekliyoruz.

Kaynak: http://abdningoremedigipkk.blogspot.com.tr/, A9TV

Tüm yazılarım: https://erkanarkutyaziyor.wordpress.com/

Reklamlar

Peygamberimiz oruç tutmakla ilgili neler söyledi?

Peygamberimiz oruç tutmakla ilgili neler söyledi?

Peygamberimiz oruç tutmakla ilgili neler söyledi?

Oruç tutarken çok güzel ahlaklı olmak da çok önemli.


Ramazan’ı her zaman çok sevmişimdir. Ne kadar güzel bir ay. İbadetle dolu, insanı manevi olarak çok doyuran bir ay. Sürekli televizyonlarda Allah anılıyor, herkes oruçtutarak bu güzel ibadeti yerine getiriyor. Oruç tutmanın bedene de çok faydası var. Bir ay boyunca vücut tam anlamıyla dinleniyor. Manevi olarak insana verdiği güzellikler ise saymakla bitmez. İnsan tüm nimetlerin ne kadar güzel farkına varıyor, hepsine tek tek şükrediyor. Rabbimize ne kadar muhtaç olduğumuzu anlıyor. Bir damla su bile ne kadar değerli. Bütün bu nimetleri bize bağışlayan Rabbimize şükürler olsun.

Bu yazımda tekrar hasta olanların oruç tutmasının haram olduğunu da hatırlayım. Hasta olan kişi oruç tutmakla yükümlü değil. Vücuduna zarar verdiği için de oruç tutmak haram olur. Bu yüzden hasta olan kişiler oruç tutmasınlar.

Pey­gam­be­ri­miz Efendimiz orucun fa­zi­le­ti üze­rin­de çok faz­la dur­muş ve tüm de­tay­la­rıy­la bu iba­de­tin in­ce­lik­le­ri­ni üm­me­ti­ne an­lat­mış­. Bakın peygamberimiz oruçla ilgili neler söylemiş:

Al­lah bu­yur­muş­tur ki: “Oruç­lu kim­se be­nim rı­zam için ye­me­si­ni, iç­me­si­ni ve cin­si mü­na­se­bet­le­ri­ni bı­rak­mış­tır. Oruç doğ­ru­dan doğ­ru­ya be­nim için ya­pı­lan (ri­ya ka­rış­ma­yan) bir iba­det­tir. Onun mükâfatını doğ­ru­dan doğ­ru­ya ben ve­ri­rim.” (Bu­ha­ri)

“Ade­moğ­lu­nun her ame­li kat­la­nır. Bir iyi­lik ye­di yüz mis­li­ne ka­dar kat­la­na­bi­lir. Yal­nız oruç müs­tes­na. Çün­kü onun mükâfatını Al­lah ve­re­cek­tir. Oruç­lu iken iki se­vinç var­dır. Bi­rin­ci­si if­tar za­ma­nı­nın se­vin­ci, diğe­ri Rab­bi­ne ulaş­tı­ğı zaman­ki se­vinç­tir.” (Müs­lim)

“Ra­ma­zan ayı gir­di­ğin­de gök­le­rin ka­pı­la­rı açı­lır, ce­hen­ne­min ka­pı­la­rı ka­pa­tı­lır ve şey­tan zin­ci­re vu­ru­lur. Oru­cu boş­la­ma, çün­kü onun den­gi yok­tur.” (Müs­lim)

(Sahabeden birine hitaben): “Oruç tut; çünkü oruç gibi bir ibadet yoktur (onun yerini tutacak bir şey yoktur).” (Bihar-ul Envar, cilt.93, sayfa 254)

“Oruç sabrın yarısıdır” (Buhari)

“Oruç, ateşe kalkandır. Gıybetle parçalanmadıkça korur.” (Buhari)

“Oruç, kişi onu günahlarla delmedikçe, bir kalkandır.” (Camiu’s-Sağır)

Ey Ka’b namaz kişinin Müslüman oluşuna bir delildir, oruç ise sağlam bir kalkandır, sadaka vermek ise suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları siler süpürür. Ey Ka’b, haramla beslenerek meydana gelen et ve kemiklere ancak ateşte olmak yakışır.” (Ebu Davud)

“Yüce Allah ramazan ayında oruç tutmayı size farz kıldı, ben de size Ramazan gecelerini namaz veya başka ibadetle geçirmenizi sünnet olarak bırakıyorum. Allah’a inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek ramazan ayında gündüzleri oruç tutup gecelerini namaz veya başka ibadetle geçiren kişi, dünyaya henüz gelmiş gibi günahlarından arınmış olur.” (İbn-i Mace)

Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır. (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace)

“Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.” (Tirmizi)

“Ey Allah’ın Resulu dedim, bana öyle bir amel emret ki (yaptığım takdirde) Allah beni mükâfatlandırsın.” “Sana dedi, orucu tavsiye ederim, zira onun bir eşi yoktur.” (Nesai)

“Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez.” (Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi)

“Kişinin fitnesi ailesi, malı, kendisi, çocukları ve komşusunda olacaktır. Oruç, namaz, zekat, iyiliği önermek, kötülükten sakındırmak bu türden fitnelere karşılık olacaktır.” (Buhari)

“Kim Allah rızası için bir gün oruç tutarsa, Allah onu yetmiş sene Cehennem ateşinden uzaklaştırır.” (Camiüs Sağır)

“Oruç­lu­nun du­ası red­do­lun­maz.” (Tir­mi­zi)

“Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır.” (Deylemi)

“Üç amel Allah’ın rahmetindendir: Gece namazı kılmak, mümin kardeşin halini sormak ve oruç tutmak.” (Bihar-ul Envar, cilt.93, sayfa 257)

“En iyi (faziletli) cihad sıcak havada oruç tutmaktır.” (Bihar-ul Envar, cilt. 93, sayfa 256)

“Cennet dört kişinin özlemini çeker, biri de ramazan ayında oruç tutandır.”  (Mustedrek-ul Vesail, cilt.7, sayfa 400)

“Kim Ramazan ayını oruçlu geçirir ve haramlardan ve iftiradan sakınırsa, Allah ondan razı olur ve cenneti ona farz kılar.” (Bihar-ul Envar, cilt. 93, sayfa. 346)

“Her kim ramazan ayını susarak oruç tutar da, kulağını, gözünü, dilini, şehvetini ve vücudunun organlarını yalandan, haramdan ve gıybetten Allah’ın rızası için korursa, yüce Allah onu kendine yakın kılar, öyle ki o adam Hz. İbrahim Halilullah’a (onun makamına) erişir ve onunla birlikte olur.” (Vesail-uş-Şia, cilt.7, s.117)

“Her şeyin bir kapısı vardır, ibadetin kapısı da oruçtur.”  (Meheccet-ul Beyza, cilt. 2, sayfa 122)

“Allahu Teala melekleri oruç tutanlara dua etmekle görevlendirmiştir.”  (Bihar-ul Envar cilt.93, sayfa 253-255)

“Her şeyin bir zekatı vardır, bedenin zekatı da oruçtur.”  (Nehc-ul Belağa, hikmetli sözler 131)

“Oruç tutun ki sıhhatli (sağlıklı) olasınız.” (Meheccet-ul Beyza cilt. 5, sayfa 160)

-“İslam beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekatı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kabe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai)

Tüm yazılarım: https://erkanarkutyaziyor.wordpress.com/

Video sayfam: http://video.mynet.com/erkanarkut/videolari/liste